Trang nhà
Lời Phật dạy
Từ bi trí huệ
Tết Nguyên Đán
Đại Lễ Phật Đản
Đại Lễ Vu Lan
Giác ngộ
Nghi lễ
Tự viện
 
Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà là đức Phật làm giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc. Hồng danh của Ngài bao hàm các ý nghĩa vô cùng sâu xa như sau:

  • Vô lượng quang có nghĩa là hào quang trí tuệ của Ngài chiếu khắp các thế-giới.
  • Vô lượng thọ có nghĩa là thọ mạng của Ngài sống lâu không lường kể.
  • Vô lượng công đức có nghĩa Đức Phật A Di Đà làm những công đức không ai kể xiết.

Trong các tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, Ngài thường khoác áo cà sa màu đỏ, trước ngực có chữ Vạn, kim thân Ngài phát ra ánh sáng hào quang vô lượng, rực rỡ sắc màu. Ngài là gương sáng của hạnh Thanh Tịnh, vì thân Ngài chói ngời hào quang thanh tịnh và sáng suốt. Đức Phật A Di Đà có phát 48 lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh, trong ấy có lời nguyện tiếp dẫn tất cả chúng sanh nào hướng niệm đến Ngài đều được vãng sanh lên cõi Cực Lạc.

Tháng   Năm   
 
 
 
 
 
Tháng  
Ngày  
Giờ  
 
 

Với tâm nguyện góp phần vào công tác hoằng pháp bằng công nghệ thông tin, chuaphat.com trân trọng đăng tải các bài viết về Phật giáo và hoạt động Phật sự.

!!! Nam Mô A Di Đà Phật !!!

 

NỤ CƯỜI BẤT DIỆT
NỤ CƯỜI BẤT DIỆT
TẦM NHÌN GIÁO LÝ PHẬT
Ý NGHĨA CÔNG ĐỨC VÀ PHÚC ĐỨC
XUÂN TRONG ĐẠO PHẬT

© 2024 chuaphat.com  by tinyray